Tag: ราง wireway

ราง wireway กับประสิทธิภาพที่คุณอาจจะยังไม่รู้

ราง wireway เรียกได้ว่าเป็นทางเลือก ของการตอบโจทย์ในการเดินสายไฟ ในตัวท่อสายที่เป็นการเดินสายที่มีประสิทธิภาพ และมีความดีมากที่สุด แต่ในบางทีระบบจะต้องมีการเดินสายไฟจากแหล่งการจ่ายไฟ ที่ยังโหลดเป็นจำนวนมากในการเดินระบบเหล่านี้ จึงไม่เหมาะสำหรับงานในระบบเหล่านั้นเพราะสายไฟ จะไม่สะดวกในการเป็นต้นทุน ในการเดินสายไฟในตัวท่อที่แพงเกินไป จึงทำให้อุปกรณ์บางอย่างต้องสามารถใช้ทดแทนกันได้ และรางดังกล่าวนี้นั้น จึงถูกสร้างมาเพื่อทดแทนสิ่งนั้น  จึงทำให้ ราง wireway คืออีกหนึ่งอุปกรณ์หลักที่ทำหน้าที่ ในการรองรับการเดินสายไฟในรางที่มีจำนวนมากที่ ยังสามารถสร้างความสะดวกสบายรวดเร็ว ปลอดภัย และลดต้นทุน ในการเดินสายที่ถูกลงมากด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดเดินสายแบบนี้นั้น จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก […]